Algemene Voorwaarden BELT installatietechniek

 (per 01-02-2009)

1. Algemeen

1.1 Op alle offertes, bevestigingen en overeenkomsten tussen BELT installatietechniek en opdrachtgever, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Eventuele voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door BELT installatietechniek zijn aanvaard.

1.2 Deze voorwaarden treden in de plaats van eerder overeengekomen voorwaarden. Wijzigingen kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

2. Offertes

2.1 Alle mondelinge en schriftelijke offertes van BELT installatietechniek zijn vrijblijvend en gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte gegevens. Elke offerte is gebaseerd op uitvoering van de opdracht onder normale omstandigheden en werkdagen. De offertes (inclusief de prijsopgaven) kunnen wijzigingen ondergaan door een (onvoorziene) wijziging van de werkzaamheden en/of omstandigheden. Mondelinge afspraken binden BELT installatietechniek eerst nadat deze schriftelijk door BELT installatietechniek zijn bevestigd.

2.2 Alle opgegeven prijzen zijn bruto, tenzij anders op de prijsopgave vermeld.

2.3 De offertes hebben een geldigheidsduur van één maand, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.4 Naast de in de offerte omschreven werkzaamheden zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geen overige werkzaamheden in de offerte begrepen. Onder overige werkzaamheden wordt onder andere verstaan: schoonmaken, het bereiken/vrijmaken van bekabeling,het afvoeren van oude bekabeling, het aanbrengen van brandveilige materialen het verplaatsen van objecten, leegruimen van de vertrekken, breek-, hak-, timmer-, stelling-, en stucwerk. Indien BELT installatietechniek op verzoek van opdrachtgever toch assisteert bij dergelijke werkzaamheden, geschiedt dit voor rekening en risico van opdrachtgever.

3. Metingen

3.1 In de regel draagt BELT installatietechniek zorg voor benodigde metingen in verband met de benodigde hoeveelheid materiaal. Indien opdrachtgever de metingen zelf verricht komen onjuistheden of onvolledigheden in de door opdrachtgever aangeleverde meetgegevens volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.

4. Honorarium en kosten

4.1 Opdrachtgever en BELT installatietechniek komen een honorarium overeen op basis van door BELT installatietechniek gehanteerde vaste tarieven en/of uurtarieven. Ook de kosten die BELT installatietechniek maakt in het kader van de uitvoering van de opdracht, waaronder materiaalkosten, reiskosten (kilometervergoeding) en kosten in verband met het inschakelen van andere bedrijven (hak-, en breek werk, stellingwerk of stucwerk) komen voor vergoeding in aanmerking.

4.2 Het honorarium en de kosten kunnen wijzigingen ondergaan door een (onvoorziene) wijziging van de werkzaamheden en/of omstandigheden, door een wijziging van de opdracht, door wijziging van de kosten van inschakeling van andere bedrijven, door prijswijzigingen van leveranciers van BELT installatietechniek of door het niet of niet tijdig aanleveren van benodigde volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens door opdrachtgever. Prijsverhoging voor levering aan consumenten zal niet worden doorgevoerd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

4.3 BELT installatietechniek kan gedurende een opdracht tot op dat moment verrichte werkzaamheden tussentijds in rekening brengen. Eventueel meerwerk wordt apart op de factuur vermeld. Voor opdrachten boven een bedrag van 5.000 EURO kan BELT installatietechniek een voorschotnota, door opdrachtgever te betalen bij aanvaarding van de offerte, indienen ten bedrage van 10% van het totaalbedrag.

4.4 Indien opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept of indien de overeenkomst anderszins tussentijds wordt beëindigd en deze beëindiging aan opdrachtgever is toe te rekenen, is opdrachtgever verplicht tot het betalen van de gehele aanneemsom, onverminderd het recht van BELT installatietechniek op eventuele aanvullende schadevergoeding. Bij beëindiging van de overeenkomst als gevolg van overmacht aan de zijde van opdrachtgever, betaalt opdrachtgever BELT installatietechniek slechts voor de tot op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

4.5 Kosten die ontstaan doordat opdrachtgever de bepalingen van de overeenkomst met BELT installatietechniek niet, niet juist of niet volledig nakomt, worden aan opdrachtgever als extra kosten in rekening gebracht. Als extra kosten worden in ieder geval ook aangemerkt de kosten van vergeefse reizen, transportkosten door onbereikbaarheid van de plaats van uitvoering en andere kosten die worden veroorzaakt doordat de tijdige, ononderbroken en overeengekomen uitvoering van de werkzaamheden al dan niet tijdelijk onmogelijk of moeilijk wordt gemaakt.

4.6 Alle prijzen zullen jaarlijks worden geïndexeerd conform het indexcijfer van de producentenprijzen, zoals gepubliceerd door het CBS.

5. Inschakelen van andere toeleveranciers / bedrijven

5.1 Het is opdrachtgever bekend dat BELT installatietechniek bij haar werkzaamheden gebruik kan maken van de diensten en producten van andere bedrijven. Alle verplichtingen en beperkingen die deze bedrijven aan BELT installatietechniek hebben opgelegd of gaan opleggen kunnen door BELT installatietechniek aan de opdrachtgever worden opgelegd .

6. Uitvoering van het werk

6.1 Opdrachtgever stelt BELT installatietechniek in staat de werkzaamheden op een goede en veilige manier tijdig, volledig en conform de overeenkomst uit te voeren.

6.2 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat bij aanvang en uitvoering van de werkzaamheden de plaats van de werkzaamheden goed te bereiken is. De ruimtes waarin gewerkt moet worden moeten ter beoordeling van BELT installatietechniek voldoende droog zijn. Indien de opdrachtgever niet thuis of niet ter plaatse is waardoor BELT installatietechniek de werkzaamheden niet kan verrichten, is de opdrachtgever de daaruit voortvloeiende extra kosten (waaronder voorrijkosten een uurtarieven) aan BELT installatietechniek verschuldigd.

6.3 Voor het aansluiten van elektriciteit moeten de (onder)vloeren en muren waaraan, waarin of waarop een elektrische Installatie (waaronder begrepen elektrische leidingen en schakelkasten) moet worden aangebracht, voldoende en blijvend droog zijn. Opdrachtgever zal de kwaliteit van de (onder)vloeren en muren waarborgen, onder andere door het nemen van maatregelen tegen vocht.

6.4 Indien voorafgaand of tijdens de werkzaamheden de aanwezigheid van asbest wordt geconstateerd, zal de uitvoering van het werk worden opgeschort totdat de opdrachtgever de asbest heeft laten verwijderen.

6.5 Opdrachtgever stelt om niet elektriciteit en, indien nodig, stellingwerk ter beschikking ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden.

6.6 Opdrachtgever is verplicht er voor zorg te dragen dat alle bij de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtgever ter beschikking gestelde machines, voorzieningen, materialen, stellingen, liften, steigers, kranen en installaties deugdelijk zijn, geschikt zijn voor de aard van de werkzaamheden en voldoen aan alle daarvoor geldende vereisten.

6.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor het beschadigen of zoekraken van materiaal, gereedschap en machines van BELT installatietechniek tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

6.8 Opdrachtgever is verplicht BELT installatietechniek zo vroeg mogelijk te informeren over alle feiten en omstandigheden die voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden kunnen beïnvloeden.

6.9 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nemen van eventuele voorzorgsmaatregelen in verband met het afsluiten van de elektriciteit ten behoeve van de werkzaamheden.

6.10 Indien door BELT installatietechniek gewenst, wordt door opdrachtgever een vuilcontainer ter beschikking gesteld. Alle bij de uitvoering van het werk ontstane afvalproducten worden, voor zover de wet dat toestaat, door opdrachtgever verzameld en afgevoerd.

6.11 Werkzaamheden aan hoogspanningsinstallaties zullen niet door BELT installatietechniek worden uitgevoerd.

6.12 Opdrachtgever draagt zelf zorg voor eventueel noodzakelijke vergunningen / ontheffingen voor, en keuringen van het geleverde werk.

6.13 Opdrachtgever is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor aansluitingen op de installatie van het betreffende nutsbedrijf en de openbare transmissienetten en voor de naleving van contracten met het nutsbedrijf.

7. Meerwerk

7.1 Als meerwerk worden beschouwd alle door de opdrachtgever gewenste werkzaamheden en leveranties die niet bij de opdracht zijn in begrepen, alsmede alle door de opdrachtgever gewenste wijzigingen of extra werkzaamheden die ontstaan doordat opdrachtgever onvoldoende of onjuiste gegevens heeft aangeleverd.

7.2 BELT installatietechniek zal het opgedragen meerwerk, indien BELT installatietechniek dit wenst te aanvaarden, zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever bevestigen. De overeenkomst tot het verrichten van meerwerk is tot stand gekomen indien opdrachtgever niet binnen 1 week na dagtekening van de bevestiging heeft laten weten van het opdragen van meerwerk af te zien.

7.3 Meerwerk wordt verricht onder dezelfde bepalingen als de oorspronkelijke overeenkomst. BELT installatietechniek is vrij om meerwerk al dan niet te verrichten. Indien BELT installatietechniek niet bereid is meerwerk te verrichten, blijft de oorspronkelijke overeenkomst onverkort van kracht.

8. Levering

8.1 Opdrachtgever zal zich inspannen al het redelijke te doen om een tijdige en juiste levering mogelijk te maken.

8.2 Levertijden zijn mede afhankelijk van de drukte bij BELT installatietechniek. Een door BELT installatietechniek opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen dat het om een uiterste termijn gaat. Overeengekomen levertijden gaan in op het moment dat de overeenkomst is gesloten; dit zal meestal de datum zijn waarop een offerte van BELT installatietechniek door opdrachtgever is ondertekend. BELT installatietechniek zal nimmer in verzuim en / of schadeplichtig zijn door enkele overschrijding van een termijn.

8.3 Vertraging van de levering door het aanleveren van onjuiste of onvolledige gegevens door opdrachtgever of vanwege andere omstandigheden die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen, komt voor rekening en risico van opdrachtgever.

9. Betaling

9.1 Betalingen dienen zonder enige korting of compensatie plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Door enkele overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. Echter, indien opdrachtgever een consument is, ontvangt opdrachtgever na overschrijding van de betalingstermijn een ingebrekestelling met een nieuwe betalingstermijn. Door enkele overschrijding van deze nieuwe termijn is opdrachtgever in verzuim.

9.2 Over elke opeisbare geldvordering van BELT installatietechniek op opdrachtgever is opdrachtgever van rechtswege, zonder dat daartoe enige aanmaning is vereist en onverminderd rechten die BELT installatietechniek rechtens toekomen, een rente verschuldigd vanaf de 14de dag na factuurdatum tot en met de dag van betaling, ten bedrage van de wettelijke rente verhoogd met 3%.

9.3 Alle kosten door BELT installatietechniek gemaakt tot behoud en uitoefening van haar rechten jegens opdrachtgever komen voor rekening van opdrachtgever. Voor buitengerechtelijke kosten voor het incasseren van een vordering op opdrachtgever zal opdrachtgever een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 10 % van de nog niet betaalde bedragen en de daarop vallende rente, met een minimum van 500 Euro, onverminderd het recht van BELT installatietechniek om, indien de werkelijke kosten hoger zijn, het meerdere bij opdrachtgever in rekening te brengen.

9.4 Indien door BELT installatietechniek gewenst, kan, teneinde voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen te verkrijgen, een zekerheidstelling (bijvoorbeeld een bankgarantie) van opdrachtgever worden verlangd.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door BELT installatietechniek in het kader van de opdracht gebruikte en geleverde goederen blijven eigendom van BELT installatietechniek totdat opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met BELT installatietechniek heeft voldaan. Gedurende de periode van eigendomsvoorbehoud zal opdrachtgever zorg dragen voor een goede behandeling van de goederen, de goederen niet verwijderen en de goederen niet aan derden afstaan of verpanden.

11. Gebruik

11.1 Opdrachtgever zal BELT installatietechniek vóór het uitbrengen van de offerte op de hoogte stellen van eventueel bijzonder gebruik van de te leveren elektrische installatie waardoor BELT installatietechniek de juiste elektrotechnische installatie kan leveren en installeren. Onder bijzonder gebruik wordt in ieder geval verstaan gebruik bij een ongebruikelijk hoge (plaatselijke) belasting van het elektriciteitsnet, bij aanwezigheid van (spat)water in de ruimten, in explosiegevoelige ruimten en bij omstandigheden waar slagvastheid van de installatie is vereist.

11.2 Onoordeelkundig gebruik van de elektrotechnische installatie, gebruik tegen de adviezen van BELT installatietechniek in, gebruik in strijd met de voorschriften van de fabrikant en niet aan BELT installatietechniek vooraf gemeld bijzonder gebruik dat bij vermelding tot een ander advies van BELT installatietechniek zou hebben geleid, geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever en kan nooit tot enige aansprakelijkheid van BELT installatietechniek leiden.

12. Garantie en klachten

12.1 Slechts indien het door BELT installatietechniek afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt en niet de eigenschappen bezit die opdrachtgever op grond van de overeenkomst mocht verwachten, kan opdrachtgever BELT installatietechniek om aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging vragen.

12.2 BELT installatietechniek verleent op de door BELT installatietechniek geleverde goederen, een garantie van 6 maanden,te rekenen vanaf de factuurdatum. De garantie, andere waarborgen en de mogelijkheid een klacht geldend te kunnen maken vervallen in ieder geval bij onjuist en onoordeelkundig gebruik en onderhoud van de geleverde materialen, niet-nakoming van de verplichtingen door opdrachtgever zoals omschreven in deze algemene voorwaarden, bij onvoldoende zorg en bij het verrichten van reparaties of het aanbrengen van aanpassingen door derden zonder goedkeuring van BELT installatietechniek.

12.3 De garantie heeft geen betrekking op het (dis)functioneren van een totale bestaande installatie, indien BELT installatietechniek slechts onderdelen van deze bestaande installatie heeft vervangen of hersteld of onderdelen aan de bestaand installatie heeft toegevoegd.

12.4 Klachten moeten schriftelijk en goed omschreven worden ingediend binnen 1 maand na oplevering of, ingeval van verborgen gebreken,binnen een week na constatering van het gebrek.

12.5 Klachten die zijn ontstaan door gebreken in muren of vloeren of andere goederen van opdrachtgever, worden niet in behandeling genomen.

12.6 Het indienen van een klacht, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Honorering van een klacht kan slechts leiden tot verbetering of een vermindering van de aanneemsom.

12.7 Het verhelpen van klachten die zijn ingediend na de in dit artikel gestelde termijnen voor garantie of klachten, worden beschouwd als een nieuwe opdracht of meerwerk.

13. Aansprakelijkheid

13.1 BELT installatietechniek is niet aansprakelijk voor aan BELT installatietechniek toe te rekenen directe schade ontstaan in verband met de opdracht, vertraagde levering daaronder begrepen, voor zover die schade het factuurbedrag van de opdracht te boven gaat. BELT installatietechniek is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuistheden, onrechtmatigheden,onduidelijkheden en / of onvolledigheden van gegevens of materialen die door opdrachtgever zijn aangeleverd of ontstaan door een door opdrachtgever gewenste ongebruikelijke toepassing van materialen. BELT installatietechniek is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen schade aan elektrische apparatuur, schade door uitval van elektrische apparaten,gederfde winst, overige bedrijfsschade en letstel door aanraking met elektriciteit. Opdrachtgever vrijwaart BELT installatietechniek voor alle aanspraken van zichzelf en derden, waar BELT installatietechniek conform deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk voor is.

14. Opzegging / beëindiging / ontbinding / opschorting

14.1 BELT installatietechniek heeft het recht om de overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk door eenzijdige opzegging onmiddellijk of tegen een aan te geven datum, zonder enige vergoeding en onverminderd het recht op schadevergoeding, op te schorten, te ontbinden of te beëindigen indien: - opdrachtgever op substantiële wijze in strijd handelt met de tussen hem en BELT installatietechniek bestaande overeenkomst, dan wel enige rechts-, of feitelijke handeling verricht of nalaat waardoor de belangen van BELT installatietechniek kunnen worden geschaad, - opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, in surseance / uitstel van betaling verkeert, een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt dan wel onder curatele wordt gesteld, - er beslag wordt gelegd op zaken of bedrijfsmiddelen van opdrachtgever of de onderneming van opdrachtgever wordt ontbonden of vereffend, en - uitvoering van de overeenkomst voor BELT installatietechniek door wijziging van omstandigheden onmogelijk of onevenredig kostbaar wordt.

15. Overmacht

15.1 Indien zich voor BELT installatietechniek een geval van overmacht voordoet, kan BELT installatietechniek de verplichtingen uit het contract opschorten voor zover en voor zolang de overmacht duurt.

15.2 Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding en / of ontbinding van de overeenkomst in geval van overmacht, tenzij de redelijkheid zich daartegen verzet.

15.3 Als overmacht voor BELT installatietechniek geldt in ieder geval de situatie waarin derden van wiens producten / diensten BELT installatietechniek bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, tegenover BELT installatietechniek een beroep op overmacht doen of anderszins niet in staat zijn zich aan de met BELT installatietechniek gemaakte afspraken te houden waardoor BELT installatietechniek niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen. BELT installatietechniek zal zich inspannen om de gevolgen van niet-nakoming van verplichtingen door derden voor de overeenkomst tussen opdrachtgever en BELT installatietechniek te beperken.

16. Vervangings- en wijzigingsbevoegdheid

16.1 Indien een of meer van deze algemene voorwaarden door een rechter vernietigd / nietig verklaard mochten worden, heeft BELT installatietechniek het recht om in overleg met opdrachtgever een vernietigde / nietig verklaarde voorwaarde door een acceptabele vergelijkbare voorwaarde te vervangen. BELT installatietechniek heeft het recht wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

17. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

17.1 Offertes, bevestigingen en overeenkomsten tussen BELT installatietechniek en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. De eenvormige wet inzake internationale koop van roerende zaken (LUFI) en het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing. Geschillen die verband houden met deze aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten zullen, voor zover de wet dat toestaat, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

->